B - LOGISTIKA PREPRAVY


___________________

OBSAH
___________________ PRÍKLAD ZABEZPEČENEJ OPERÁCIE CEZ PLATBU DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM

 A- VYHLADAJTE FINANCOVANIE VAŠICH PROJEKTOV VÝVOZU
    A-1- Orgány a inštitúcie lokalizované na Slovensku
    A-2- Orgány a inštitúcie lokalizované v Európe a vo svete

 B- DOPRAVIŤ: LOGISTIKA DOPRAVENIA
    B-1- Doprava: všetky typy prepravy, zmluvy a charakteristika
    B-2- Colný úrad: všetky aspekty spojené s colnicou a preclením tovaru
    B-3- Poistenie: Poistenie prepravy vášho tovaru
    B-4- Balenie: nezanedbatelný prvok
    B-5- Skladovanie: riešenie problému ceny
    B-6- Incoterms: nástroj logistiky

 C- CHRÁNIŤ SA: PRÁVNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC
    C-1- Inštitúcie a ich úlohy
    C-2- Zákony a medzinárodné dohovory
    C-3- Rôzne zmluvy a ich charakteristiky a doložky
    C-4- Inovácia: prvok duševnej ochrany pre medzinárodný styk
    C-5- Faktúry: zmluvná dohoda
    C-5- Incoterms: nástroj právnej ochrany

 D- PLATBY: OBAVY VÝVOZCOV
    D-1- Techniky platby
    D-2- Nástroje platby
    D-3- Devíza: dôležitý prvok v zmluvách
    D-4- Vymáhanie pohladávok a neúhrad
    D-5- DPH: dač z pridanej hodnoty
    D-6- Iné nástroje

 E- ROBIŤ NÁBOR: NÁBOR INTERNÝCH A EXTERNÝCH KOMPETENCII

Pod logistikou prepravy rozumieme prepravu tovaru z bodu výroby do bodu dodania, so všetkými aspektmi súvisiacimi so špecifikáciami medzinárodnej prepravy. Aj keď sa môže dnes zdať jasné, že logistika je jedným z dôležitých faktorov obchodného úspechu, nebolo to tak vždy. Len od nedávna si malé aj väčšie spoločnosti uvedomili jej dôležitosť. Do logistiky prepravy sa samozrejme zahrňa preprava, uskladňovanie, balenie,vyclenie a prípadne aj rozvoz.

Hlavná myšlienka sa zmenila, subdodávatelský systém v krajinách s nízkymi nákladmi v Azii alebo v krajinách Východu vytvorili logistické spoločnosti, ktoré sú niekedy aj špedíciami.Starajú sa o prevoz tovaru, ako aj o jeho rozdelovanie načas a správnym spôsobom. Obrátiť sa na ich služby znamená využívať nové nástroje ako je EDI/počítačový nástroj/na zber, rozvoz a sledovanie zásielok.

1- Doprava

Jednou zo stránok dovozu a vývozu je preprava tovaru nielen vo vnutri krajiny, ale aj za jej hranicami.Tovar dnes už prechádza oceánmi a kontinentami. Doprava sa stáva viac a viac dôležitejším faktorom.

2 - Colnica

Esandis vám ponúka informácie o cle pre export a import. Jednou z povinností počas exportu alebo importu je platba dane v krajine dodania tovaru. Táto daň je za každý tovar a v každej krajine rozdielna.Colnica je orgán, ktorý sa stará o vyberanie týchto daní a práv pre dovoz.

3 - Poistenie prepravy

Medzinárodné transakcie sú zvláštné tým, že sú rizikovejšie ako finančné transakcie.Preto sa spoločnosť musí zaistiť pred újmami formou poistenia na všetky prípady tejto transakcie importu alebo exportu.

4 - Balenie

Počas prevozu tovar prechádza z rúk do rúk a z prevozu do prevozu. Každá táto manipulácia vytvára riziko poškodenia. Preto treba prepravovaný tovar zabaliť podla jeho potreby a rizika. Je to jeden z dôležitých faktorov logistiky prepravy. Je zábezpekou prepravovaného tovaru. Do tejto časti by sme mohli pridať aj označovanie.

5 - Uskladňovanie

Keď sa rozhodne o spôsobe prepravy, treba myslieť na uskladňovanie. Uskladňovanie je jednou zo stránok, ktoré netreba pri medzinárodnej logistickej preprave podceniť.

6 - Incoterms

Aby sa zosúladili legislatívy každej krajiny, medzinárodná obchodná komora vydala incotermy. Incoterms je teda skratka pre medzinárodné obchodné výrazy. Skladajú sa z 3 písmen a zahŕňajú všetky aspekty prepravy tovaru, poplatky, clo.