B-2 - COLNÝ ÚRAD A PRECLENIEEsandis vám ponúka informácie o cle pre export a import. Jedna z povinností pri dovážaní alebo vyvážaní je zaplatenie dane v krajine dovozu tovaru. Táto daň sa mení od krajiny a od tovaru. Colný úrad je inštitúcia, ktorá ma na starosti vyberanie týchto daní a dovozných práv.

2-1- Ochrana pre dovoz a vývoz

Tovar sa normálne pohybuje bez tažkostí ako pri dovoze tak aj pri vývoze z tretej krajiny do Európskeho spoločenstva.

Predsa, pri každom vstupe a výstupe tovaru v Európskom spoločenste a na Slovensku, štát vytvoril kontrolné nástroje pre regularizáciu dovozu a vývozu tovaru.

Je preto dôležité, aby sa dovozcovia aj vývozcovia informovali o pravidlách a kvótach.

2-2- Clo a dane

Spoločnosť musí vyplatiť daň pri transakciách mimo Európskeho spoločenstva. Dovozca musí naviac zaplatiť colné poplatky na základe hodnoty tovaru, pevné poplatky za preclenie. Tieto poplatky sa vyplatia buď priamo na colnom úrade alebo špedícii (tu pozor na miesto a dátum splatnosti preclenia).

Colné poplatky sú vyrátané podla hodnoty cla, tarifnej klasifikácie a pôvodu tovaru ( okrem vnútroštátneho obehu tovaru). Váš špeditér vám môže poradiť pri výpočte colných poplatkov.

2-3- Postupy pri preclení

Sú postupy preclenia, ktoré sú všeobecne právne postupy. Sú mnohopočetné a komplexné, hlavne od zavedenia nových opatrení, ako napr.vytvorenie Schváleného hosporárskeho subjektu(SHS) a EXS alebo ENS. Priebeh preclenia má niekolko etáp s cielom zaplatiť colné poplatky.

Môže sa stať, že nejaká spoločnosť si želá urobiť rýchle preclenie, tak môže použiť zjednodušený postup preclenia.

Tiež môže byť, že nejaká spoločnosť nechce použiť produkty vo svojej krajine, ale chce ich vyexpedovať, môže teda urobiť bezcolný dočasný dovoz.

2-4- Daňová úlava

Spoločnosť môže využiť možnosť, v niektorých prípadoch, zrušenia platenia colných poplatkov. Je dôležité si uvedomiť, že dovozca môže využiť možnosť zrušenia colných poplatkov, v prípade ak produkty, ktoré dováža sú určené pre štát alebo inštitúciu. Môže taktiež mať výhodu vkladu zo štátnej pokladnice, použitím úveru z odstránenia alebo úveru vychádzajúceho z povinnosti.

2-5- Colné dokumenty

Dalším aspektom priebehu colných operácii je vyhotovenie mnohých dokumentov, ako napr. Vyhlásenie o obehu majetku, nové európske vyhlásenie pre odbory alebo jednoducho Jednotný administratívny dokument.

Preto je niekedy potrebné obrátiť sa na odbor nejakého schváleného obstarávetela alebo colný úrad.