B-6-32- Varianty Incoterms ©6-32-1- Varianty : riešenie

Treba najskôr pripomenúť a následne nezabudnúť, že Incoterms © "sa vymazávajú" pred údajmi, ktoré sú v obchodnej zmluve a ktoré spájajú obe strany, dovozcu a vývozcu.

6-32-2- Varianty Incoterms © : definícia

Pod pojmom varianty rozumieme: klauzuly a výrazy ktoré menia, čo je zapísané v zmluve (Incoterms ©) : DEQ "Duties on buyer's Account".
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-32-3- Varianty: nebezpečie

Nedoporučuje sa pravidelné používanie variánt, pretože hrozí, že Incoterms © používané ako varianty sa po dlhšom čase stávajú neplatnými a to zvyšuje nedorozumenia alebo horšie, spory.

Je dobré tiež vedieť, že v prípade sporu, sudcovia považujú použité Incoterms © s variantom ako neplatné, zbavujúc obe strany, dovozcu a vývozcu, zo zákonného a striktného rámca Incoterms © .Varianty

Následky

 Naše skúsenosti

FOB

FOB "stowed"
FOB "naložené"

Vývozca uhrádza všetky výdavky v mieste nalodenia.

Veľmi používané vo Východnej Európe, pre nákup.

CIF

CIF "Landed"
CIF "splatný pri dodaní do prístavu;"

Vývozca hradí trovy vykládky v prístave vylodenia, ale neberie na seba riziko spojené s tovarom.

Nebezpečné pre predajcu. Preveriť manipulačné vybavenie v prístave vykládky.

CIF

CIF "riziko vojny"

Poistenie vývozcu musí okrem poistenia FAP pokryť aj ochranu " rizika vojny", ochranu " rizika štrajku" a rovnako aj ďalšie podobné situácie.

Nie často používané (vývozca musí zahrnúť náklady do ceny produktu).

DEQ

DEQ "Duties on buyer's Account"
"Povinnosti a poplatky na záťaž kupujúceho "

Clo a poplatky pri dovoze na úkor dovozcu (nie vývozcu).

Tento typ administrácie je pre dovozcu zaujímavý (pretože má vhodné postavenie voči colnému úradu vo svojej krajine).

DEQ

DEQ "exclusive of VAT and/or Taxes"
DEQ " výluka z DPH a/alebo iných poplatkov"

DPH alebo všetky ďalšie poplatky sú na úkor dovozcu (ktorý si ju môže odpočítať).

Pozor! Vývozca platí práva dovozu a clo dovozu (iba ak nie je udané inak).

DDU

DDU "cleared"
DDU "preclené"

Colné formality importu sú na ťarchu vývozcu.

Všetko je na ťarchu vývozcu, okrem cla a poplatkov pri dovoze.

EXW

EXW "loaded"
EXW "naložený"

Táto varianta dáva výdavky nakladania a zaistenia tovaru na ťarchu vývozcu.

Dovozca musí uviesť, že je to vývozca,ktorý má na starosti nakládku.

DDP

DDP "Not unloaded
DDP " nevyložené"

Tuná trovy vykládky kamióna alebo vagóna sú na ťarchu dovozcu.

Zaujimavé pre vývozcu, ak má k dispozícii všetky potrebné možnosti dopravy.

DDP

DDP "exclusive of VAT and/or Taxes"
DDP "výluka z DPH a/alebo iných poplatkov"

DPH alebo všetky iné poplatky na ťarchu dovozcu

Vývozca platí práva dovozu a clo dovozu, okrem toho, čo je upresnené.