B-6- INCOTERMS © 2000 a 2010Aby sa zharmonizovali predpisy každej krajiny, MOK vydala INCOTERM ©.

Incoterms © sú teda skratka pre INternational COmercial TERMS.(medzinárodné obchodné výrazy). Skladajú sa z troch písmen. Každý z Incoterm určuje povinnosti predajcu a kupujúceho. Sú používané vo viacerých krajinách, okrem USA, ktoré používajú vlastné UCC (Uniform Commercial Code : americké Incoterms ).

Každý Incoterms © berie do úvahy 13 kritérii , medzi nimi poistenie, balenie, hlavná preprava, cena nakládky a vykládky, poplatky a clo import export.

Každé písmeno Incoterms © má svoj anglický preklad. Vezmime si príklad Incoterms © FOB:Free On Board - Free ako volný, on board paluba,loď.

6-1 - ESANDIS: priestor na školenie

Na začiatok vám Esandis ponúka bezplatný priestor na školenie Incoterms © 2000 a 2010. Esandis vám ponúka teda všetky svoje kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela. Našim cielom je umožniť vám pochopiť ich dôležitosť. Môžete následne pokojne hladať, vďaka Esandis, partnerov v Európe, dodávatelov, klientov alebo distribútorov.

 Pristúpte k Incoterms © 2000

 Pristúpte k Incoterms © 2010


Inštitúcie sa vždy snažili adaptovať Incoterms © podla vývoja dopravy. V tejto perspektíve, sa Incoterms rozdelili , ako napr. Incoterms 2000 a Incoterms 2010 na 2 typy: predaj pri odchode a predaj pri príchode.

6-2 - Krátka história Incoterms

Pri čítaní krátkej histórie Incoterms © od ich vzniku si môžte všimnúť, že sa vedeli vyvíjať a prispôsobiť vývoju techník obchodovania a ekonomiky. Menia sa teda približne každých 10 rokov. Posledná verzia, verzia Incoterms © 2010 nám ponúka 11 Incoterms © popri 13 z roku 2000.

Upresnili by sme vám, ak si želáte, najväčšie zmeny medzi 2000 a 2010.

6-3 - Používanie Incoterms ©

Ak si želáte používať Incoterms © pre upresnenie zodpovednosti každeho člena počas vaše importnej alebo exportnej transakcie, stačí ak uvediete aspoň jeden v zmluve (faktúra proforma alebo všeobecné podmienky predaja...). Vybrať si svoj Incoterm znamená využiť výhody každého z Incoterms © (výhoda Incoterms), ich nevýhody a rovnako aj ich limity.

6-4 - Pojmy variantov a Liner Terms

Môžeme tu upresniť, že Incoterms nie sú ustálené. Môžu byť predmetom variantov pridaním doplnkových slov k Incoterms ©. Tak isto ako varianty, Liner Terms by nemali byť prehliadnuté. Sú úzko späté s variatami. Zaoberajú sa finančnými nákladmi dopravy a údržby v prístavnom priestore.