B-4-3- Preprava kontajnermiMedzinárodné transakcie sú špecifické tým, že tovar potrebuje byť prevezený mimo hraníc loďou, vlakom alebo kamiónmi. Výber použitia kontajnera spočíva v bezpečnosti, ktorou je zabezpečený a taktiež preto, že môže byť uzavretý resp. zapečatený. Ale i tak je vhodné vedieť, že kontajnery musia byť úradne schválené, aby mohli byť zapečatené colným úradom.

Kontajner môže byť následne umiestnený na mobilné platformy alebo lode.

Vývozca sa môže rozhodnúť prevážať svoj tovar vo výmenných nadstavbách. Kontajnery a výmenné nadstavby majú obe rovnakú funkciu, obe sa vyhýbajú prekládkam.

Môžme taktiež rozlíšiť dva typy balení, ktoré sú, čo sa ich týka, funkciou použitého spôsobu prepravy. Preto môže byť niekedy zaujímavejšie nepaletovať (nedávať na palety) produkty, ktoré sú v kontajneroch. Treba byť obozretný pri použití dostatočného balenia, ktoré umožní, ak treba, podla typu tovaru, vyhnúť sa poškodeniu navlhnutím.

4-3-1- Rôzne spôsoby prepravy kontajnermi

Teraz môžme rozlíšiť viacero typov prepravy kontajnermi: Môžme taktiež hovoriť o kontajnery ETC pre prepravu naprázdno (kontajner je prázdny). Budeme teda hovoriť o preprave :
Zabudnime na skratky lo/lo, lift On/ lift Off, ktoré sú používané pri manipulácii s kontajnermi.

4-3-2- Rôzne typy kontajnerov

Môžme rozlišovať mnoho typov kontajnerov a to podla typu požadovaného použitia. Môžete si teda vybrať kontajnery, ktorých hlavným cielom je preprava tovaru podliehajúceho skaze, napr. izotermický kontajner.

Môžme si tiež vybrať kontajnér s otváraním prispôsobeným prekážkam pri nakládke tovaru ako napr. kontajner s bočnou otváracou stenou. Nakoniec si môžme vybrať velmi špeciálne kontajnery, akými sú napr.kontajner Flatrack 20 stopový alebo 40 stopový.

Nesmieme samozrejme zabudnúť na kontajnery adaptované na rôzne typy prepravy, ako napr. letecké kontajnery.

4-3-3- Terminológia

Na prevzatie kontajnera treba dávať pozor na ´marchant Haulage´,vyloženie, stohovanie a ako aj jeho harmonizáciu.

4-3-4- Cena prepravy kontajnermi

Ako všetky typy prepravy, tento typ má svoju vlastnú tarifikáciu. Je totiž mnoho požiadaviek v zmysle naplňania, vyprázdňovania, nakladania. Napríklad pre naloženie kontajnera je potrebné adekvátne vybavenie.(Cena prepravy kontajnermi).

Každý prepravca má svoje pravidlá používania kontajnerov. Vo väčšine spoločností je vytvorený systém minima prepravy, minima tonáže na daný počet m3.

Zloženie ceny prepravy kontajnerom môže byť rozdelené na:
  • náklady prenájmu kontajnera pri niektorých linkách,
  • termíny naplnenia kontajnera a vyloženia(vyprázdnenia),
  • podmienky poplatkov naloženia( naplnenia) a vyloženia,
  • poplatky za poskytnutie a zdržanie(ak je náhrada mimo lehoty).
Netreba zabúdať ani na manipulačné poplatky podla Liner Terms( pre informácie ohladom Liner Terms, prejdite do nášho priestoru Incoterms)

4-3-5- Preprava FCL

FCL: Full Container Load= plný kontajner. Je to skratka uvádzajúca, že kontajner je plný. Myslí sa tu na tovar jedného klienta, ktorý zaplní celý kontajner. Výhodou tejto operácie je zapečatiť kontajner pri jeho úplnom naplnení.A k tomu, vývozca ho môže naplniť vo svojich priestoroch.

4-3-6- Preprava LCL

LCL (Less than Container Load): na rozdiel od prepravy fcl, tu ide o prepravu zoskupovaním. Rozumie sa tu, ž sa zoskúpia viacerí klienti, aby sa naplnil kontajner. Cielom tohto zoskupovania je znížiť náklady prepravy pre budúcich vývozcov.

4-3-7- Preprava pier to pier( z móla na mólo)

Preprava pier to pier je námorné odoslanie z centra zoskupovania námornej linky do druhého centra zoskupovania námornej linky. Zodpovedá kontajneru typu LCL(Less than a Container Load). Americký výraz Pier to pier menber-line to stuff and to strip znamená - z móla na mólo. Linka sa stará o naplnenie a vyloženie kontajnera.

4-3-8- Preprava house to house

Preprava house to house je námorné odoslanie z miesta bydliska odosielatela, vývozcu do miesta bydliska prijímatela, čo zodpovedá vždy plnému kontajneru spoločnosti( fcl). Výraz house to hose: shipper to stuff and consignee to strip "znamená" z bydliska do bydliska: naplnenie kontajnera sa vykonáva nakládcom a vyloženie príjimatelom.

4-3-9- Preprava fcl/fcl

Preprava kontajnerom fcl/fcl je preprava, kde je tovar najskôr naložený do kontajnera ( naplnenie) u vývozcu, následne zapečatený a nakoniec dodaný príjemcovi.. Keď sa kontajner zapečatí, počas celej námornej prepravy sa nebude otvárať. Ponúkajú sa následne dve možnosti, buď sa námorná spoločnosť postará o celú prepravu, vrátane po-prepravy( vo všeobecnosti pozemná), alebo vývozca organizuje sám prepravu. Nachádzame sa tuná v ´marchant's haulage´.

4-3-10- Preprava fcl/lcl

Preprava kontajnerom fcl/lcl je preprava, kde je tovar naložený alebo naplnený vývozcom , ide o kontajner kompletne plný a tovar je rozdelený na dávky.

Organizácia prepravy je zabezpečená vývozcom, ide o merchant's haulage, najbežnejšie používaná. Môže byť, že vývozca prenechá organizáciu prepravy námornej spoločnosti. V tom prípade ide o carrier's haulage.

Keď tovar príde do miesta určenia, naložené dávky sú expedované viacerým dovozcom.

4-3-11- Preprava lcl/fcl

Preprava kontajnerom lcl/fcl je preprava, kde tovar je rôznymi vývozcami naložený na rôznych baleniach pre jedno miesto určenia.Nachádzame sa v rozsahu logistiky tovaru, ktorá je velmi optimálna s vytvoreným úsporným merítkom v medzníku prepravy.

Dovozca, ktorý je tuná často montážna firma alebo zostavovatel dostane na svoje miesto dodania svoj tovar, ktorý bol najskôr zoskupený v mieste zoskupovania a naložený na doručenie.

4-3-12- Preprava lcl/lcl

Preprava kontajnerom lcl/lcl je preprava, kde tovar je naložený u viacerých vývozcov. Ide tu o zoskupenú prepravu.

Vývozca chce využiť všetky výhody prepravy kontajnerom, ale nemá dostatočné množstvo na prenájom služieb celého kontajnera.

Prístav odoslania a prístav určenia sú pre každého vývozcu rovnaké. Tovar je následne dodaný a rozdelený u dovozcu alebo v terminály.

____________________

KONTAJNERY
____________________


4-3-13-Kontajner so samostatným chladením
4-3-14-Kontajner Bulk
4-3-15-kontajner s vykládkou zpredu
4-3-16-Kontajnerový náves
4-3-17-Cisternový kontajner
4-3-18-Kontajner Dry freight 20 stôp : námorný kontajner
4-3-19-Kontajner Dry freight 40 stôp : námorný kontajner
4-3-20-Kontajner Flatrack 20 stôp : námorný kontajner
4-3-21-Kontajner Flatrack 40 stôp : námorný kontajner
4-3-22-Kontajner Flatrack Collapsible( sklápací) : námorný kontajner
4-3-23-Kontajner s hornou otváracou stenou
4-3-24-Kontajner platforma 20 stôp
4-3-25-Kontajner platforma 40 stôp
4-3-26-Chladiarenský kontajner
4-3-27-Izotermický kontajner
4-3-28-Kontajner Upgraded 20 stôp
4-3-29-Kontajner Upgraded 40 stôp
4-3-30-Prehlad kontajnerov pre leteckú prepravu


____________________


4-3-13- Kontajner so samostatným chladením

Prvou úlohou tohto typu kontajnera je udržovať teplotu prevážaného tovaru na hodnote, ktorá ho umožní chladiť. Týka sa to tovaru ako mäso, ovocie, mliečne výrobky alebo ryby.

Druhým cielom tohto typu kontanera je byť nezávistlý od externého zdroja energie a byť tak úplne samostatný.

4-3-14- Kontajner Bulk

Cielom tohto typu kontajnera je naložiť nebalený a sypký tovar, ktorý je dostatočne prispôsobivý na to, aby mohol byť naložený do kontajnera aj cez malé otvory. Typom takéhoto tovaru je napr. cukor alebo obilie.

Zvláštnosťou tohto typu kontajnera sú otvory na streche a na jednej z predných alebo zadných strán. Prvé slúžia na naplnenie a druhé na vyloženie. Na vyloženie stačí príjemcovi nakloniť kontajner a tak ho vyložiť.

4-3-15- Kontajner s vykládkou zpredu

Úlohou tohto typu kontajnera je naložiť nebalený tovar, ktorého prispôsobivosť je velmi nízka na to, aby bol naložený dvoma otvormi.

Prvou zvláštnosťou tohto typu kontajnera je otvorená horná strana, ktorá umožňuje naplniť celý kontajner tovarom.

Druhou zvláštnosťou tohto typu kontajnera je, že na jednom z jeho koncov je otvor, ktorého naklonením sa umožní vykládka tovaru.

4-3-16- Kontajnerový náves

Kontajnerý náves. Môže byť, že tovar musí byť uložený v kontajnery, aj keď ide o pozemnú prepravu.

Následne bude prepravený napr.námornou cestou. Váš prepravca vás teda bude žiadať naplniť kontajner, ktorý bude potom umiestený na kontajnerový náves.

Váš tovar môže odísť na export. Dovozca preberie kontajner a náves sa môže vrátiť.

Rozmery kontajnerového návesuDlžka Vaha Maximum Cargo
Overall Unextended 23'6'' 6.600 lbs 39.500 lbs
Overall extended 27'2'' 6.600 lbs 39.500 lbs


4-3-17- Cisternový kontajner

Úlohou tohto kontajnera je prevoz tekutých látok. Bol špeciálne vytvorený, aby sa dal naložiť na palubu lode ako akýkolvek rovnobežnostenný kontajner. Cisterna je upevnená na kovový rám rovnakých rozmerov ako klasické kontajnery.

Podstavec kontajnera má klasické rozmery s dlžkou 20 alebo 40 stôp a šírkou 8 stôp. To umožňuje ich stohovať na seba a prevážať na kontajnerovom plavidle.

Cisternové kontajnery sú izotermické a môžu prevážať nebezpečné tekutiny.

Rozmery cisternových kontajnerov

Dlžka Vaha Maximum Cargo
Overall Unextended 23'6'' 6.600 lbs 39.500 lbs
Overall extended 27'2'' 6.600 lbs 39.500 lbs


4-3-18- Kontajner Dry freight 20 stôp : námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l l L H   Vaha Cargo
19'5'' 7'8'' 7'10'' 7'8'' 7'6'' 1.200 ct 4000 lbs 58.700 lbs
5.919 2.350 2.392 2.340 2.280 33 m3 1.900 26.780 kg


4-3-19- Kontajner Dry freight 40 stôp : námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l l L H   Vaha Cargo
39'5'' 7'8'' 7'10'' 7'8'' 7'6'' 2.390 ct 8.160 lbs 59.040 lbs
12.056 2.350 2.392 2.340 2.280 67.3 m3 3.700 26.780 lgs


4-3-20- Kontajner Flatrack 20 stôp : námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
18'5'' 7'3'' 7'4''       5.578lbs 47.333lbs
5.620m 2.200m 2.233m       2.530kgs 21.470kgs


4-3-21- Kontajner Flatrack 40 stôp : námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
39'7'' 6'10'' 6'5''       12.081 lbs 85.803 lbs
12.080 m 2.438 m 2.103  m       5.800 kg 39.000 kg


4-3-22- Kontajner Flatrack Collapsible 40 stôp (40 sklápací) : námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
39'7'' 6'10'' 6'5''       12.787 lbs 85.800 lbs
12.080 m 2.126 m 2.043 m       5.800 kg 39.000 kg


4-3-23- Kontajner s hornou otváracou stenou

Úlohou tohto kontajnera je naložiť tovar cez strechu . Týka sa tovaru typu ako drevo , obilie, železo, a v menšej miere i tovar, ktorý nemôže byť naložený zozadu.

Tento typ kontajnera môže byť použitý i pri tovare so zložitou manipuláciou. Pre tento prípad je lepšie, ak sa nakládka robí v závode, kde spoločnosti vlastnia zdvíhací žeriav.

Tento typ kontajnera je na streche prekrytý plachtou, ktorá ho chráni v zlom počasí.

Kontajner Open Top (otváracia strecha) 20 stôp: námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
19'4'' 7'7'' 7'8'' 7'6'' 7'2'' 1.136 5.280lbs 47.620lbs
5.894m 2.311m 2.354m 2.286m 2.184m 32.23 2.400kgs 21.600kgs


Kontajner Open Top (otváracia strecha) 40 stôp: námorný kontajnerInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
39'5'' 7'8'' 7'8'' 7'8'' 7'5'' 2.350ct 8.490lbs 58.710lbs
12.038m 2.350m 2.345m 2.341m 2.274m 65.5 m3 3.850kgs 26.630kgs


4-3-24- Plateforma 20 stôpInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
19'11'' 8'0'' 7'4''       6.061lbs 52.896lbs
6.058m 2.438m 2.233m       2.750kgs 24.000kgs


4-3-25- Plateforma 40 stôpInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
40'0'' 6'10'' 6'5''       12.783lbs 86.397lbs
12.18m 2.40m 1.95m       5.800kgs 39.200kgs


4-3-26- Chladiarenský kontajner

Úlohou tohto typu kontajnera je udržať teplotu prevážaného tovaru na hodnote, ktorá umožní jeho chladenie. Týka sa tovaru ako mäso, ovocie, mliečne výrobky, alebo ryby.

Zvláštnosťou tohto typu kontajnera je, že nemôže fungovať samostatne, ale si vyžaduje prívod elektrickej energie. Ten by sa mal zabezpečiť na palube lode, na platforme nalodenia, vykládky, skladovania s prispôsobenými prostriedkami doručovania.

Rizikom tohto typu kontajnera je závislosť na externom zdroji elektriny.

Chladiarenský kontajner 20 stôp

Interiér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
17'8'' 7'5'' 7'5'' 7'5'' 7'3'' 1.000ct 7.440lbs 45.760lbs
5.425m 2.275m 2.260m 2.258m 2.216m 28.3Cu.m 3.200kgs 20.800kgs


Chladiarenský kontajner 40 stôpInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
37'8'' 7'5'' 7'2'' 7'5'' 7'0'' 2.040Ct 10.780Lbs 56.276Lbs
11.483m 2.270m 2.197m 2.282m 2.155m 57.7Cu.m 4.800Kgs 25.580Kgs


4-3-27- Izotermický kontajner

Úlohou tohto typu kontajnera je udržať teplotu prevážaného tovaru na import a export ale sa aj vyhnúť kondenzácii. Týka sa to tovaru, ktorý musí byť chránený pred zmenami teplôt, a preto sa vyžaduje chladenie.

4-3-28- Kontajner upgraded 20 stôpInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Vaha Cargo
19'4'' 7'7'' 7'10'' 7'6'' 7'6'' 1.150ct 5.060lbs 61.996lbs
5.900m 2.350m 2.697m 2.338m 2.585m 76.3Cu.m 3.970kgs 26.510kgs


4-3-29- Kontajner upgraded 40 stôpInteriér Dvere Objem Plocha Maximum
L l L l H   Váha Cargo
39'5'' 7'8'' 8'10'' 7'8'' 8'5'' 2.694ct 8.750lbs 58.450lbs
12.036m 2.350m 2.697m 2.338m 2.585m 76.3Cu.m 3.970kgs 26.510kgs


4-3-30- Letecké kontajneryLetecké kontajnery Interiér Exteriér Objem Nosnosť
Type l L H l L H   Maximum
AAN 318 224 156 298 208 148 9 m3 3000 kg
A320-321 156 152 114 146 144 111 2,3 m3 1100 kg
AMF 318 244 163 398 234 146 13 m3 5600 kg
10 ft 318 244 244 300 228 238 17 m3 6800 kg
LD3 156 153 163 195 142 150 4 m3 1590 kg
LD7 zachladený 318 224 163 282 188 140 5 m3 5590 kg
LD3 zachladený 153 153 163 182 140 132 2,8 m3 1590 kg