E- MEDZINÁRODNÉ ZÍSKAVANIEEsandis vám ponúka bezplatnú ponuku nástrojov v oblasti exportu a importu a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela. Naším prvým cielom je nájsť vám partnerov v Európe na našej, alebo formou našej výmennej platformy, školenie expert vám umožní " do-it-yourself"/ urobiť to sám/.Ak sú v dnešnej dobe vaše kompetencie spojené len s obchodovaním na Slovensku, ponúkame vám identifikovať si tuná vaše kompetencie a kvality potrebné pre export a import a to podla potrieb vašej spoločnosti.

1-  Fungovanie pre export

Jednou z obtiaží, ktorým čelí spoločnosť pri svojom vzraste sú ťažkosti, ktoré má pri získavaní externých kompetencií.Často sa ocitá v situácii, kde aj keď jej potreba je reálna, financie chýbajú, alebo aj keď sú, zase chýbajú externé kompetencie.Medzinárodná oblasť je bohatá a zaujímavá.Expert pre medzinárodnú oblasť má v spoločnosti strategické postavenie, ale musí mať bohaté skúsenosti, aby zabezpečil odbor, v ktorom pracuje.

2-   Kompetencie pre export

Spoločnosť, ktorá chce vyvážať alebo dovážať a ide to robiť po prvý krát, potrebuje mnohonásobne schopnosti. Teba, aby našla vzácnu perlu.Táto osoba musí mať kompetencie vo svojom obore, schopnosti v oblasti techník exportu a taktiež jazykové schopnosti.Musí byť aj dobrým vyjednávačom.

3-  Kvality pre export

Kvality muža alebo ženy pre medzinárodnú sféru musia byť bohaté, napr. dôslednosť alebo správna schopnosť zvládať stres, teda kvality, ktoré by mal mať napr. komerčný technik pre export pracujúci v kancelárii. Zväčša takúto vzácnu perlu nie je možné nájsť, alebo je už zamestnaná.

Jedno riešenie predsa len existuje a využívajú ho niektoré spoločnosti, a to vybrať jedného alebo dvoch zamestnancov a vyškoliť ich.A vy, ktoré riešenie si vyberiete? Navrhujeme vám pomoc pri vašich krokov v exporte a importe, tým, že vám ponúkame nástroje a všetky kompetencie zodpovedného člena pre export a import a to v jednom priestore Esandis.