D- PLATBA VAŠICH MEDZINÁRODNÝCH OPERÁCII


___________________

OBSAH
___________________ PRÍKLAD ZABEZPEČENEJ OPERÁCIE CEZ PLATBU DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM

 A- VYHLADAJTE FINANCOVANIE VAŠICH PROJEKTOV VÝVOZU
    A-1- Orgány a inštitúcie lokalizované na Slovensku
    A-2- Orgány a inštitúcie lokalizované v Európe a vo svete

 B- DOPRAVIŤ: LOGISTIKA DOPRAVENIA
    B-1- Doprava: všetky typy prepravy, zmluvy a charakteristika
    B-2- Colný úrad: všetky aspekty spojené s colnicou a preclením tovaru
    B-3- Poistenie: Poistenie prepravy vášho tovaru
    B-4- Balenie: nezanedbatelný prvok
    B-5- Skladovanie: riešenie problému ceny
    B-6- Incoterms: nástroj logistiky

 C- CHRÁNIŤ SA: PRÁVNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC
    C-1- Inštitúcie a ich úlohy
    C-2- Zákony a medzinárodné dohovory
    C-3- Rôzne zmluvy a ich charakteristiky a doložky
    C-4- Inovácia: prvok duševnej ochrany pre medzinárodný styk
    C-5- Faktúry: zmluvná dohoda
    C-5- Incoterms: nástroj právnej ochrany

 D- PLATBY: OBAVY VÝVOZCOV
    D-1- Techniky platby
    D-2- Nástroje platby
    D-3- Devíza: dôležitý prvok v zmluvách
    D-4- Vymáhanie pohladávok a neúhrad
    D-5- DPH: dač z pridanej hodnoty
    D-6- Iné nástroje

 E- ROBIŤ NÁBOR: NÁBOR INTERNÝCH A EXTERNÝCH KOMPETENCII

Platba a finančné vyrovnanie exportu a importu je jednou z prvých obáv exportných a importných spoločností. Obchodovať je dôležité, byť vyplatený je podstatné.Esandis vám ponúka bezplatný priestor pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela. Našim cielom je umožniť vám pochopiť dôležitosť fázy platenia medzinárodnej transakcie.

Platba a vyúčtovanie v medzinárodnom styku je stránka technicky dôležitá a komplexná pre funkčnosť exportu spoločnosti.

Každá spoločnosť ovláda vytvárať obrat a zisk, ale akonáhle sa obrátime s obchodnou transakciou na exportnú alebo importnú spoločnosť, vyjadrí sa o rizikách. Pre ňu totiž všetky riziká treba odstrániť. Preto je potrebné použiť správne techniky a nástroje na finančné vyrovnanie.

1-  Techniky platieb

Techniky platieb začleňujú nástroje finančného vyrovnania a umožnia zaistiť medzinárodné transakcie. Ide o komplexné riešenia, ktoré zapoja banky ako vývozcu tak aj dovozcu. Tie sú garantom správnych operácií a to prehodnotením dokumentov súvisiacich s transakciou zámenou za vyplatenie.

Vzdialenosť pri medzinárodných transakciách robí nebezpečným používanie nástroja samotného platenia a aj keď sa to zdá menej nákladné pre spoločnosť na krátky čas.

2-  Nástroje platby

Nástroje platieb môžu byť použité samostatne na rozdiel od techník platenia, ktoré sú vo všeobecnosti používané spolu s nástrojom platenia, LC je toho príkladom. Sú zárukou platby.Je ich mnoho a v rozdielných formách, v počítačovej alebo papierovej verzii. Úhrada Swift je príkladom platby počítačovou formou.

3-  Legislatíva týkajúca sa omeškania a nevyplatenia

Európske spoločenstvo si uvedomilo dôležitosť platieb pre ekonomiku členských štátov, ale hlavne dôležitosť omeškania platieb. Splatnosť a omeškanie platieb majú za následok, že európske spoločnosti, teda aj zamenstnanosť sú ohrozené. Aby sa čelilo tejto problematike, európske spoločenstvo v roku 2000 vytvorilo smernicu o omeškaní.

4-  Pokrytie pohladávok vo svete a v Európe

Pokrytie pohladávok je jednou z obáv vývozcov. Štatisticky sa totiž vedúci exportu a importu v spoločnostiach budú musieť počas svojej kariéry zaoberať týmto problémom.Čo môže byť dostupné a jednoduché u nás, nemusí byť až tak za našimi hranicami. Jazyk, právne predpisy, vzdialenosť sťažujú vymáhanie pohladávok.