C- PRÁVNA OCHRANA


___________________

OBSAH
___________________ PRÍKLAD ZABEZPEČENEJ OPERÁCIE CEZ PLATBU DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM

 A- VYHLADAJTE FINANCOVANIE VAŠICH PROJEKTOV VÝVOZU
    A-1- Orgány a inštitúcie lokalizované na Slovensku
    A-2- Orgány a inštitúcie lokalizované v Európe a vo svete

 B- DOPRAVIŤ: LOGISTIKA DOPRAVENIA
    B-1- Doprava: všetky typy prepravy, zmluvy a charakteristika
    B-2- Colný úrad: všetky aspekty spojené s colnicou a preclením tovaru
    B-3- Poistenie: Poistenie prepravy vášho tovaru
    B-4- Balenie: nezanedbatelný prvok
    B-5- Skladovanie: riešenie problému ceny
    B-6- Incoterms: nástroj logistiky

 C- CHRÁNIŤ SA: PRÁVNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC
    C-1- Inštitúcie a ich úlohy
    C-2- Zákony a medzinárodné dohovory
    C-3- Rôzne zmluvy a ich charakteristiky a doložky
    C-4- Inovácia: prvok duševnej ochrany pre medzinárodný styk
    C-5- Faktúry: zmluvná dohoda
    C-5- Incoterms: nástroj právnej ochrany

 D- PLATBY: OBAVY VÝVOZCOV
    D-1- Techniky platby
    D-2- Nástroje platby
    D-3- Devíza: dôležitý prvok v zmluvách
    D-4- Vymáhanie pohladávok a neúhrad
    D-5- DPH: dač z pridanej hodnoty
    D-6- Iné nástroje

 E- ROBIŤ NÁBOR: NÁBOR INTERNÝCH A EXTERNÝCH KOMPETENCII

Každá medzinárodná transakcia vytvára problémy právneho a zmluvného charakteru. Medzinárodný obchod má za zvláštnosť, že zákony a dohovory, ktoré treba brať ako referenciu sú komplexné a je ich mnoho.Existuje mnoho zákonov a predpisov, ktoré riešia zároveň prepravu, rôzne spôsoby platieb a zmlúv.

Ako byť chránený v prípade nezaplatenia, ako byť odškodnený za nesprávne vykonanie prác, chyby pri dodaní, kto platí poplatky z omeškania? Ktorý zákon aplikovať? V akom jazyku? Ale v prvom rade, akú zmluvu vytvoriť. Niektoré inštitúcie vydali pravidlá spravujúce medzinárodný obchod.

1-  Inštitúcie

Riešenia priniesli inštitúcie vytvorením zákonov a dohovorov. Niektoré z týchto zákonov a dohovorov spravujú napr. prepravu tovaru pozemnú, lodnú,železničnú alebo leteckú. Dalšie dohovory, ako napr. Viedenský dohovor z r. 1969 spravuje právo medzinárodných obchodných zmlúv a dohovor s rovnakým názvom, Viedenský dohovor z roku 1980. Tento je zameraný na predajné zmluvy tovaru a bol vydaný od CNUDI/ komisia v OSN/.

Od 30.apríla 1980 bol zavedený Viedenský dohovor. Tento dohovor, bol na začiatku schválený vo Francúzsku a následne uznaný a schválený viac než 30 krajinami.Obsahuje zákony, ktoré sú aplikované v medzinárodnom obchode predaja tovaru.

Dohody SOO/svetovej obchodnej organizácie/spravujú tiež otázky obchodného poriadku na medzinárodnej úrovni. SOO vznikla po Marakéšskej dohode 15.apríla 1994. Táto dohoda vznikla podpisom 125 zainteresovaných a prítomných ministrov, naväzujúc na Uruguajské kolo.

Nezabudnime menovať MOK/medzinárodná obchodná komora/, ktorá medzi iným spravuje otázky rozhodovania a súdu a ktorá zaviedla incotermy. Tie sú zmluvnými podmienkami pre správne vykonanie smerovania tovaru.

2- Zmluvná ochrana

Tieto inštitúcie spravujú pravidlá a používania v oblasti medzinárodného obchodu a zmlúv. Ale predtým ako sa určí, ktorá zmluva je najvhodnejšia na danú situáciu, je nevyhnutné vytvoriť jednu z faktúr ako faktúra pro forma, colná, konzulárna alebo obchodná faktúra na úrovni právnych potrieb, ktoré si vyžadujú medzinárodné vzťahy. Faktúra pro forma je prvou etapou v právnej ochrane. Všeobecné podmienky predaja exportu sú druhou etapou.

Ak sa vývozca rozhodne orientovať vedenie distribúcie do krajiny vývozu náborom obchodného zástupcu pre import, musí vytvoriť zmluvu so sprostredkovatelom pre export, ktorá ich bude oboch spájať.Ak sa ale rozhodne odstúpiť svoju distribúciu tretej osobe/spoločnosti/, bude svoj výber orientovať na distribučnú exportnú zmluvu .Ak sa vývozca rozhodne pracovať po častiach, bude mu treba vytvoriť obchodnú predajnú zmluvu tovaru alebo služieb.

3- Duševná ochrana

Duševná ochrana je dnes spravovaná cez SOO/svetová obchodná organizácia/. SOO sa zúčastňuje na úprave predpisov týkajúcich sa duševnej ochrany zavedením TRIPS(trade related aspects of Intelectual Property right) Vznikli 1.januára 1995 a riešia otázku patentov, značiek, modelov a náčrtov na rozdiel od GATT, na ktorú sa nedalo odvolávať.