B-6-5- Velké zmeny medzi Incoterms 2000 a Incoterms 20106-5-1- V r.2010 je už len 11 Incoterms namiesto 13 z roku 2000

6-5-2- Môžeme teraz rozlišovať dve velké skupiny Incoterms
  • Incoterms nazývané "multimodálne" (EXW , FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP), EXW , FCA, CPT, CIP, DAT, DAP et DDP),
  • Incoterms nazývané "námorné" (FAS, FOB, CFR et CIF). Tovar prevážaný napr. kontajnermi je zaradený do skupiny Incoterms námorné.
6-5-3- Incoterms "D" sa stávajú Incoterms DAT 2010, Incoterms DAP 2010 a Incoterms DDP 2010( ten sa nemenil).

6-5-4- Incoterms DAT a DAP môžu byť použité s jedným alebo viacerými typmi prepravy

6-5-5- Pojem prechodu cez lodné zábradlie, pre kontajnerový tovar je zrušený, pre Incoterm FOB, a je nahradený transférom rizika na palube plavidla.

6-5-6- Elektronická dokumentácia je dnes už právne uznaná, ale musí byť predsa len akceptovaná oboma stranami (dovozca a vývozca)

Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?

6-5-7- Incoterms EXW je v dnešnej dobe doporučovaný pre transakcie vrámci EU.

6-5-8- Incoterms 2010 berú už do úvahy úhradu poplatkov údržby (Terminal Handling Charges THC). Totiž, tieto poplatky boli platené dvakrát, prvýkrát dovozcom a druhýkrát vývozcom. Incotermy 2010 riešia tento problém.

6-5-9- MOK berie do úvahy povinnosti zaistenia a bezpečnosti prepravy, vývozca a dovozca sú zodpovedný skrz legisláciu vo svojej krajine. Vývozca bude zodpovedný za osvedčenia bezpečnosti pri výstupe tovaru z jeho teritória, ale nie pre tie, čo sú dovážané.

6-5-10- MOK si prial, aby sa objavovali "rady", ktoré predchádzajú každé pravidlo Incoterms. Ako napr." neodporúča sa používať Incoterms FOB pre kontajnerový tovar"

6-5-11- Incoterms FOB a CIF boli špecifikované pre prevoz tovaru bez obalu.

  DAT DAP DDP
Balenie V V V
Nakládka v závode V V V
Pred preprava V V V
Colnica Export V V V
Spravovanie pri odchode V V V
Hlavná preprava V V V
Poistenie prepravy V V V
Spravovanie pri príchode V V V
Colnica import D D V
Po preprava D D V
Vykládka D D V