B-6-1- Medzinárodná obchodná komora a Incoterms 2000 a 2010Medzinárodná obchodná komora MOK je medzinárodná organizácia, ne- vládna. Bola založená v roku 1920, má viac ako 6000 členov. Jej úlohou je organizovať pravidlá medzinárodného obchodu a mimo iného i Incoterms.

Opiera sa o národné komisie a regionálne zastupitelské úrady. Zastupuje všetky krajiny a spoločnosti všetkých odborov činností. Jej misiou je podporovať dosahovanie svetovej úrovne ekonomiky, vypracovať pravidlá a nástroje a pomáhať riešiť spory.

MOK má na starosti aj medzinárodné rozhodovanie cez medzinárodný rozhodcovský súd.

MOK spolupracuje so špecializovanými komisiami. Cielom jednej z týchto komisií,komisia medzinárodných postupov, je vytvorenie Incotermov, ďalšou komisiou je komisia bankových techník a postupov. Zostávuje pravidlá a používanie dokumentárnych akreditív (UCP 600).

6-1-1-  Komisia pre medzinárodné postupy

Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?

Experti nepretržite pracujú na tom, aby sa čo najviac priblížili potrebám spoločnosti, sú otvorený ku kritikám i názorom. Všimneme si, že každá nová verzia je vydaná každých 10 rokov so svojimi zjednodušeniami a zmenami. Spoločnosti sa musia neustále oboznamovať s poslednými zmenami formou kúpy brožúrky na to určenej.