B-6-37- Poistenie a Incoterms6-37-1- Povinnosť poistenia s Incoterms CIP a CIF

Oba Incoterms CIF a CIP si vyžadujú pokrytie minimálneho poistenia, pre straty a riziká počas prepravy. Ako sme už videli v podrobnom popise Incoterms CIP a CIF, dovozca môže požiadať o predplatenie doplnkovej garancie ako garancia rizika vojny, štrajku alebo krádeže.

Suma je : cena CIF + 10 %. Je rovnako dôležité preveriť, ako pri všetkých poisteniach, výšku franšízy a jej trvanie. Rovnako je dôležité poznať reputáciu poistovatela.
Esandis: 150 strán bezplatného a on-line školenia o medzinárodnom obchode.

Esandis : jedinečný systém expert. Odpovedzte na otázky nášho systému expert  a ten vás bude orientovať pri vašom rozhodovaní.

Pri medzinárodnom obchode sú potrebné a zároveň postačujúce 2 rozhodnutia- vybrať si váš incoterm  a určiť spôsob pladby.

Ste dovozca ?
Ste vývozca ?6-37-2- Nepovinné poistenie

V tomto prípade, ako sme to mohli vidieť v kapitole o poistení, poisťovatel musí uplatniť postih voči zodpovednému za škodu.