C-3- Zmluvné rámce



Esandis vám ponúka bezplatný priestor nástrojov pre export a import a všetky kompetencie medzinárodného zodpovedného činitela pre export alebo import. Našim cielom je spoznať všetky problematiky spojené so zmluvnými stranami pri vašej export alebo import transakcii.

Aj keď sú medzinárodné transakcie riadené predpismi a dohovormi, zmluvné klauzuly a rovnako aj ich výber, by mali byť správne zachytené. Jednuduchá faktúra proforma nebýva dostačujúca, ak chcete mať dobrú právnu ochranu.

Je vhodné obrátiť sa na služby špecializovaného advokáta alebo právnika, ktorý vám pomôže vo vašich krokoch. Cielom Esandisu tu je vás len správne nasmerovať vo vašich rozhodnutiach.

Vytvorenie zmluvy je niečo velmi nebezpečné v zmysle zodpovednosti. Každý výraz je dôležitý a zle upravená klauzula môže byť považovaná za chybnú. Dalšie klauzuly sú dôležité a mali by byť vložené do vašej zmluvy,a nemalo by sa na ne zabudnúť, ako napr. rozhodcovská klauzula.

3-1- Všeobecné podmienky predaja export

Tak ako pri transakcii medzi slovenskými spoločnosťami, je dôležité správne vytvoriť a následne potvrdiť všeobecné podmienky predaja export špecializovaným právnikom alebo advokátom na medzinárodné obchodné právo. Musia byť špecifické k medzinárodným transakciám.

3-2- Distribučná zmluva pre export

Distribučná zmluva pre export sa používa, ak sa vývozca rozhodne orientovať svoje znalosti distribúcie do krajiny vývozu spôsobom náboru distribútora pre import. Ak je to tento prípad, mal by vytvoriť zmluvu medzi ním a týmto distribútorom importu. Táto zmluva bude podpísná oboma stranami.

3-3- Obchodná predajná zmluva pre export

Obchodná zmluva export pre predaj tovaru alebo služieb je písomná dohoda, uzavretá a podpísaná vždy oboma stranami, predajnou spoločnosťou, prípadne vývozcom a kúpnou spoločnosťou, prípadne dovozcom. Obchodná zmluva môže doplniť všeobecné podmienky predaja.

3-4- Obchodná sprostredkovatelská zmluva export

Vývozca sa už môže rozhodnúť orientovať svoje znalosti distribúcie do krajín vývozu, spôsobom náboru obchodného zástupcu pre export. Ak je to tento prípad, vývozná spoločnosť by mala teda vytvoriť sprostredkovatelskú zmluvu, podpísanú oboma stranami, vývozcom a sprostredkovatelom.