C-4- Duševná ochranaPre spoločnosť, ktorá chce dobyť nové trhy, je toto synonymom inovácie, byť prvý znamená byť líder, byť líder znamená predávať. Každá spoločnosť má vo všeobecnosti vedomie o hodnote svoje penaženky v zmysle inovácií a pozná svoje napredovanie na trhu. Teda,ako aj pre slovenský trh, budú sa chcieť chrániť proti zneužitiu aj v zahraničí.

Inštitúcie pochopili dôležitosť inovácie pre ekonomiku. SOO cez Trips (trade related aspects of Intelectual Property right) alebo ADPIC (aspekty práv duševného a obchodného vlastníctva) vytvorila kompletné dohody (na mnohostrannej úrovni) v zmysle duševných práv.

Inak, oproti s GATT(všeobecná dohoda o clách a obchode), ktorá sa nezaoberala týmto aspektom medzinárodného obchodu, dnes všetky členské krajiny berú na vedomie tieto osobité aspekty ako sú špecifiká duševnej ochrany.

Vývozná spoločnosť by si mala teda určiť či právna ochrana (koncesia,....) ich produktov je chránitelná v ich krajine. A následne overiť, že táto ochrana je platná pre export.

4-1- Rozšírenie ochrany

Po právnej stránke možno nie je velmi správne urobiť len malý zoznam rôznych možných ochrán. Pretože môžeme chrániť produkt, značku, model alebo náčrt na Slovensku, tak aj v zahraničí. Vskutku môžeme ochrániť každý technický vynález, vo všetkých možných oboroch, od strojárstva cez chémiu až po elektroniku.

Čo sa týka náčrtov a modelov pre medzinárodný styk, každé označenie, logotyp, značka, obchodné meno je schopné byť predmetom ochrany.

4-2- Možnosti uloženia a rada o duševnom vlastníctve

Je dobré vedieť, že ak chceme byť dobre právne ochránení, je lepšie sa obrátiť na radu duševného vlastníctva. Aj keď sa registrácia môže zdať jednoduchá, subtilita má svoje miesto pri vytváraní týchto ochrán. Tie budú zahŕňať vašu ochranu v medzinárodnom styku.

4-3- Európska registrácia patentu

Je tiež dobré vedieň, že európske patenty, napríklad,sa vydávajú európskym úradom pre patenty (Mníchovský dohovor) alebo že, žiadosň pre medzinárodný patent sa môže podaň formou procedúry PCT.

4-4- Medzinárodná registrácia značky

Čo sa jej týka medzinárodná značka zaregistrovaná v rozsahu Madridskej dohody zaistí podávatelovi medzinárodnú ochranu identickú ochrane vo svojej krajine.