D-4- Vymáhanie pohladávok vo svete a v EurópeVymáhanie pohladávok je jedna z prvých obáv vývozcov a dovozcov. Totiž, štatisticky, vedúci oddelení pre export a import sa raz budú počas ich kariéry zaobera ť jedným z týchto problémov. Čo sa môže zdať dosiahnutelné, bez toho,aby to bolo jednoduché na Slovensku, sa stáva zložitým, ak ide o zahraničnú transakciu. Jazyková bariéra, legislácia a vzdialenosť sťažujú vymáhanie pohladávok.

Ak sa spoločnosť dostane vrámci svojho obchodu do takéhoto extrému, je to kvôli tomu, že sa nerozhodla predtým správne ohladom spôsobu platenia. Ide o to, že každá transakcia je jedinečná a výber spôsobu platenia musí byť adekvátny profilu spoluúčastníka operácie a krajiny, s ktorou sa vyjednáva.

Ak exportná spoločnosť teraz predvída problémy, predovšetkým to znamená, že sa snažila identifikovať solventnosť svojho spoluúčastníka. Súkromné spoločnosti ponúkajú tento typ služieb.

V každom prípade, sa postará o uchovanie faktúr, dodacích listov, objednávok a všetkých obchodných zmlúv. Ak napriek tomu vznikne pohladávka, dve možné riešenia sú možné: faktúra je uznaná alebo nie je uznaná.

4-1- Vykonať procedúru príkazu úhrady v Europe: neuznaná faktúra.

Na začiatku, ak faktúra nie je uznaná, exportná spoločnosť má tuná možnosť, ak nebola nájdená žiadna dohoda, vykonať procudúru výslovného príkazu úhrady.

Aj keď európske spoločenstvo nechcelo riešiť túto problematiku v európskej smernici neplatenia, napriek tomu vytvorila a začala aplikovať od 2008 procedúru výslovného príkazu úhrady. Jej cielom je zjednodušiť, urýchliť a zníži ť" náklady zahraničných sporov pri neuznaných finančných pohladávkach občianského a obchodného charakteru". Európsky príkaz úhrady je uznaný a vykonávatelný vo všetkých členských krajinách EU, okrem Dánska, " beztoho, aby bolo potrebné akékolvek vyhlásenie konštatujúce exekučnú moc.

4-2- Možnosti individuálneho vymáhanaia

Skúsenosti ukázali, že dobrovolná dohada je lepšia ako zdlhavý proces. Následne treba vedieť, že spôsoby vymáhania a kompetentné súdy sa líšia podla krajín. Ale akokolvek, v každom prípade, prvý krok je stále rovnaký: urobiť písomné obnovenie (ak je to možné, tak v angličtine). Ak je výška pohladávky vysoká, doporučuje sa priame stretnutie s klientom.

Keďže zdvorilostné zásady sa v každej krajine líšia, bude treba adaptovať spolu korešpondenciu a osobu, ktorá zodpovedá za pohladávku( obchodnú alebo finančnú). Exportná spoločnosť si môže dať poradiť " expertmi v krajine".

V každom prípade, ak aj spustia obnovenie a jej sledovanie telefonickou formou, doporučuje sa, aby každá korešpondencia bola písomne potvrdená. A každá dohoda by mala byť oboma stranami podpísaná.

4-3- Obrátiť sa na obstarávatelskú spoločnosť,právnika alebo poisťovatela pre export

Aj keď napriek všetkej snahe exportná spoločnosť nedokáže vymôcť svoju pohladávku, môže požiadať o pomoc externého experta. Cielom je konať rýchlo a nestratiť príležitosť.

Na začiatku si bude treba vybrať medzi advokátom a obsarávatelskou spoločnosťou. Tento prvý výber je rozhodujúci a mnoho záleží od výšky pohladávky a krajiny pohladávky.

Obstarávatelské spoločnosti tu majú nezanedbatelnú výhodu. Vďaka ich velkosti, môžu mať korešpondentov v krajine pohladávky, čo ulahčuje vymáhanie a s nízkymi nákladmi.

Obrátiť sa na advokáta je neodmyslitelným pravidlom ak ide o vysokú výšku pohladávky. Aj keď ich honoráre sú vyššie, majú ale dôležité znalosti v právnej oblasti, skúsenosti v teréne, a majú často vytvorené bilaterálne dohody so zahraničnými advokátskymi kanceláriami, ktoré im umožňujú účinne a rýchlo konať.

Prípad poisťovatela

Niektoré poisťovatelské spoločnosti ponúkajú služby vymáhania pohladávok všetkým spoločnostiam, aj keď nie sú ich klientmi. Ponúkajú ich expertízu v oblasti "vymáhania negarantovaných pohladávok".

4-4- Náklady nezaplatených pohladávok

Výška honorárov špecializovaných obstarávatelských spoločností musí byť dohodnutá s "success fees"( platba v prípade úspechu).