D-5- DPH, daň z pridanej hodnoty pre vaše európske a svetové transakcieKaždá operácia medzi dvoma krajinami oprávňuje kupcu krajiny dovozu k platbe DPH. Cielom tejto úhrady je vyhnúť sa vytvoreniu konkurencie, ktorá by mohla byť považovaná ako necestná medzi výrobkom vyrobeným na Slovensku a spadajúcim pod platbu DPH a výrobkom zo zahraničia.

5-1- Colnica : vyberač DPH pre import

Je to prvé administratívne miesto, kde tovar prejde cez colnicu. DPH bude teda vyberané ňou.

5-2- DPH v súvislosti s obchodom vrámci EU.

S vytvorením systému volného obehu tovaru v roku 1993 a zrušením colnej dane, bolo treba vytvoriť systém, ktorý umožní platenie DPH mimo colného úradu a to vo viacerých možných prípadoch.
  • DPH náležitá pre export medzi krajinami EU: Vývozca je tuná oslobodený od DPH v prípade operácie medzi krajinami spoločenstva.
  • DPH náležitá pre import EU : Kým platba DPH pri operácii mimo EU sa musí potvrdiť colným úradom, platba DPH pre operácie medzi krajinami EU musí byť zaplatená finančnému úradu krajiny dovozu.
Európske spoločnosti využívajú v dnešnej dobe individuálne daňové identifikačné číslo, ktoré je vydané finančným úradom danej krajiny. Toto číslo musí byť systemticky udávané na všetkých faktúrach a daňových priznaniach spoločnosti.

Toto číslo je možno konzultovať na stránke "/europa.eu.int" : daňový systém a colné spoločenstvo.

5-3-  Oslobodenie od DPH

Môže sa stať, že sa operácia stane operáciou oslobodenou od DPH ako napr. prevoz vzoriek alebo transakcie s rozvojovými krajinami alebo aj operácia alebo transakcia, kde konečným miestom určenia dovezeného tovaru je další členský štát EU.

5-4- DPH pre rozvojové krajiny

  • Export pre rozvojové krajiny : Sú oslobodené od DPH s jednoduchým prehlásením. To je potvrdené colným úradom a vývozca na ňom musí udať hodnotu požadovanej sumy.
  • Dph pri dovoze z rozvojových krajín: je vyberaná colným úradom pre dovoz tovaru.

5-5-  DPH v elektronickom obchode

Elektronický obchod zahŕňa počítačový systém, webovú lokalitu, vytvorenie webovej stránky, údržbu softvéru alebo aj e-learning. V týchto typoch prípadov, DPH k zaplateniu je:
  • Služby dodané krajinou tretieho sveta klientovi do EU: podlieha DPH,
  • služby dodané jednej z rozvojových krajín: miestom zdanenia je miesto pobytu klienta,
  • služby poskytnuté spoločnosťou EU EU krajinám tretieho sveta : miesto zdanenia spoločnosti klienta,
  • služby poskytnuté vrámci a z rovnakej krajiny: miesto zdanenia tam, kde je poskytovatel nahlásený.