A-1- Slovenske institucieSlovenské orgány, ktorých poslaním je pomáhat spolocnostiam môžu byt inštitúcie ako aj súkromné organizácie.

   
  Eximbanka SR    
  Exportno-importná banka Slovenskej republiky je právnická osoba zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, so sídlom v Bratislave a používa názov obchodného mena EXIMBANKA SR. Zakladatelom EXIMBANKY SR je štát a vznikla 22. júla 1997. Ide o špecializovanú financnú inštitúciu, ktorá spája v sebe bankové a poistovacie cinnosti s cielom podpory exportu. Je urcená malým, stredným aj velkým podnikatelským subjektom so sídlom na území SR, ktorí vyrábajú tovary alebo poskytujú služby urcené na vývoz, alebo vyvážajú tovar a služby do zahranicia a výrazne tak ulahcuje ich uplatnenie na zahranicných trhoch.  
   
  MHSR Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky    
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre, okrem iného, vnútorný obchod, zahranicný obchod a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie.  
   
  Sario Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu    
  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) so sídlom v Bratislave, je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpoctu  
   
  SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora    
  Nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikatelských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej, európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvnovania tvorby podnikatelského prostredia.