Français


Sans autorisation de notre part, tout le contenu de cet outil informatique ESANDIS, images et textes compris, sont protégés par le copyright et ne peut en aucun cas ętre reproduit, copié, distribué, modifié, publié, ou tous simplement utilisé, et ce sauf exception. Ces exceptions et donc utilisation du site ŕ d'autres fins requičrent une approbation écrite de la part de Esandis France.

Certaines pages ne sont accessibles qu'aux clients d'Esandis France alors que d'autres pages sont accessibles au grand public - les pages publics - (dès lors que vous avez accepté les conditions de cession de licence lors de votre première visite sur notre outil ESANDIS).

Vous pouvez par exemple désirer télécharger des pages sur la partie Publique et, le cas échéant, si vous ętes un client d'ESANDIS, sur les pages non-publiques, et ce ŕ des fins non commerciales, ou personnelles. Vous devrez alors suivre les conditions d'utilisations suivantes:

* Vous devrez sur chaque document utilisé apposer toutes les marques et copyright qui le compose

* Vous ne devrez en aucun cas modifier le contenu sans l'approbation écrite de la société ESANDIS.

* Vous ne devrez pas reproduire, distribuer, ou encore publier les pages de notre outil ESANDIS, avec notre nom, nos marques, ou encore nos logos, associées ŕ d'autres sociétés ou organisations, ŕ but lucratif ou non-lucratif, et ce sans la permission écrite de la société ESANDIS.

Italiano


Senza la nostra autorizzazione, tutto il contenuto di ESANDIS, immagini e testi, č protetto da copyright. In nessun caso essere puo essere riproddoto, copiato, distribuito, modificato, pubblicato, o semplicemente utilizzato, salvo eccezioni. Queste eccezioni necessitano l'approvazione scritta di Esandis.
Alcune pagine sono disponibile solamente per le aziende che si sono registrate nel sito Esandis mentre que altre pagine sono accessibili a tutti

Ad esempio potreste volere scaricare delle pagine dallo "spazio pubblico" o dallo "spazio privato" e questo a scopi non commerciali, o personali. In tal caso, dovrete seguire le condizioni de utilizzo seguenti:

-* Dovrete su ogni documento utilizzato apporre tutte i marchi e i copyright che lo compongono

-* Non dovrete modificare in alcun caso il contenuto senza l'approvazione scritta di ESANDIS.

* Non dovrete riprodure, distribuire, o pubblicare le pagine del nostro sito web Esandis, con il nostro nome, i marchi, o anche i nostri loghi, associate ad altre aziende o organizzazioni, sia a fini di lucro, e senza l'autorizzazione scritta di ESANDIS

Espanol


Sin nuestra autorización, todo el contenido de ESANDIS, imágenes y textos, están protegidos por copyright.
No puede en ningún caso ser reproducido, copiado, distribuido, modificado, publicado, o simplemente utilizado, salvo excepciones. Estas excepciones requieren una autorización por escrito de Esandis.
Algunas páginas sólo son accesibles a las empresas inscritas en el sitio Esandis, mientras que otras páginas son accesibles el publicoen general.

Usted puede por ejemplo, descargar las paginas del espacio "grand publico" o las paginas del "espacio privado" y ello con fines no commerciales, o personales. Usted tendrá que seguir las siguientes condiciones de utilización:

* Usted tendra que insertar en cada documento utilizado todas las marcas y copyright que lo componen.

* No deberá en ningún caso modificar el contenido sin una autorización por escrito de Esandis.

* No deberá reproducir, distribuir o publicar las páginas de nuestro sitioweb Esandis, con nuestro nombre, nuestras marcas o nuestros logotipos, asociadas con otras sociedades u entidades, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro y eso sin la autorización por escrito de Esandis.

English


Unless otherwise noted, all of the materials - including text and images - contained in this Website are copyrighted and may not be reproduced, displayed, distributed, modified, published or otherwise used except to the extent described in these Terms & Conditions. Any other use requires the express written permission from Esandis

Certain areas within this Website are accessible only to ESANDIS's Customers, while other areas are accessible by the general public (the "Public Pages"), (as far as you did accepted the agreement during your first visit in our software tool ESANDIS).

You may download materials displayed on the Public Pages and, if you are an ESANDIS Customer, on the non-public pages, for non-commercial, personal use only of the following terms and conditions:

* You must preserve all trademarks and all copyright and other proprietary notices displayed on the materials.

* You may not modify or alter the substance of the materials without ESANDIS written permission.

* You may not reproduce, display, distribute or publish the materials with or in connection with the name, trademark, or logo of another company or organization, whether or not for profit, without ESANDIS's written permission.

Slovenký


Bez našeho povolenia, celý obsah Esandis, fotografie  i texty, sú chránené copyright.

Nesmie byť teda v žiadnom prípade rozmnožovaný, kopírovaný, distribuovaný, upravovaný, zverejňoovaný, alebo jednoducho používaný, a to bez výnimky

Tieto výnimky vyžadujú písomný súhlas  zo strany Esandis.

Niektoré strany sú dostupné iba pre spoločnosti zaregistrované v Esandis a niektoré strany sú dostupné pre širokú verejnosť.

Môžete si napríklad želať stiahnúť stránky na " verejná časť" alebo na stranky "časť privilégium" a to na nekomerčné alebo osobné účely. Musíte sa riadiť nasledujúcimi podmienkami používateľa :

* Na každý použitý dokument musíte priložiť všetky značky a copyright, ktoré obsahuje

* Bez písomného súhasu spoloč nosti Esandis nesmiete v žiadnom prípade meniť obsah

* Nesmiete rozširovať, distribuovať alebo zverejňovať stránky nášho nástroja ESANDIS, s našim menom, našou značkou, alebo našim logom,ktoré sú spojené s inými spoločnosťami alebo organizáciami, za účelom  výnosu alebo nevýnosu a to bez písomného súhlasu spoločnosti ESANDIS 

Český  


Bez našeho povolení je veškerý  obsah ESANDIS, včetně obrázků a textů, chráněn copyrightem. V žádném případě jej tedy nelze až na výjimky reprodukovat, kopírovat, měnit, ani pouze používat. Tyto výjimky vyžadují předchozí písemný souhlas ze strany Esandis.

Některé stránky jsou přístupné pouze podnikům zaregistrovaným na Esandis, kdežto jiné jsou přístupné široké veřejnosti.Můžete chtít například stahovat stránky z „veřejné části“ nebo z „privilegované části“, a to za neobchodními nebo osobními účely. Musíte tedy dodržovat tyto uživatelské podmínky:

* Na každý použitý dokument musíte uvést veškeré značky a copyrighty, které obsahuje.

* V žádném případě nemůžete měnit obsah bez písemného souhlasu ESANDIS.

*Nesmíte reprodukovat, rozmnožovat nebo uveřejňovat stránky z našeho nástroje ESANDIS, ani naše loga jiných společností nebo organizací, a to za ziskovým ani neziskovým účelem, bez předchozího písemného souhlasu ESANDIS.

Polski


Bez zezwolenia z naszej strony, cała zawartość serwisu ESANDIS, w tym zdjęcia i teksty, jest chroniona prawem autorskim.

Nie może więc być w żadnym wypadku reprodukowana, kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana, publikowana lub wykorzystywana.

Wyjątek stanowi uzyskanie pisemnej zgody ze strony ESANDIS. Do niektórych stron dostęp mają dla jedynie firmy zarejestrowane w ESANDIS, pozostałe dostępne są szerokiej publiczności.

Jeżeli na przykład dla celów niekomercyjnych lub prywatnych chcą państwo ściągnąć strony w części publicznej lub w części dla uprzywilejowanych, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków użytkowania:

* Na każdej użytej stronie należy umieścić wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie, składające się na tę stronę.

* W żadnym wypadku nie wolno zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody firmy ESANDIS.

* Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać czy też publikować stron z serwisu ESANDIS z jego nazwą i znakami, a także jego logo, związanych z innymi firmami czy tez organizacjami pożytku publicznego lub innego bez pisemnej zgody firmy ESANDIS.

Roman


Fără autorizație din partea noastră, întregul conținut al ESANDIS, atît texte cît și imagini, este protejat de copyright

Deci nu poate fi în nici un caz reprodus, copiat, distribuit, modificat, publicat, sau pur și simplu utilizat - decât în caz de excepție .Aceste excepții necesită aprobarea scrisă din partea Esandis.

Unele pagini nu sunt accesibile decât intreprinderilor înscrise la Esandis, pe când alte pagini sunt accesibile publicului larg.

Puteți dori, de exemplu, să descărcați pagini din "zona publică" sau pagini din "zona privilegiată", și aceasta în scop non-comercial, sau personal. În acest caz va trebui să respectați următoarele condiții de utilizare:

* Pe fiecare document utilizat va trebui să aplicați orice marcă și copyright care intră în componența sa.

* În nici un caz nu trebuie sa modificați conținutul fără aprobarea scrisă a societății Esandis.

* Nu trebuie sa reproduceți, distribui, sau publica pagini din instrumentul nostru ESANDIS, cu numele nostru, marca, sau logo, asociate altor societăți sau organizații, cu sau fără scop lucrativ,  dacă nu aveți permisiunea scrisă din partea societății ESANDIS.